Hlavní stránka Registrace
Fakturační údaje
Jméno * Příjmení *
Ulice * Město *
PSČ * Stát *
Email *
Telefon *
Doprava
Způsob doručení *
Další nastavení
Přihlašovací heslo * Přihl. heslo znovu *
Email pro potvrzení objednávek
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

SIMPLE PARTS s.r.o.,

se sídlem Rybářská 1222

709 00 Ostrava

identifikační číslo: 27799212, DIČ: CZ27799212,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

 C, vložka 52139

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autodilyparts.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SIMPLE PARTS s.r.o., se sídlem Rybářská 1222, Rybářská 1222, identifikační číslo: 27799212, DIČ:CZ27799212, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52139, (dále jen „prodávající, dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.autodilyparts.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Dle platné legislativní úpravy je rozlišován kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  1. Za spotřebitele se, v souladu vymezením § 419 občanského zákoníku, považuje každá fyzická osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  2. Za podnikatele se, v souladu s § 420 odst. 1 občanského zákoníku, považuje každá osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu v souvislosti s vlastní výdělečnou činností v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kromě osob, které smlouvu uzavírají v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání je zahrnuto také jednání jiné osoby jménem nebo na účet podnikatele,
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

ŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

ZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající upozorňuje kupujícího, že veškerá prezentace zboží umístěná webovém rozhraní obchodu je nabídkou na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob konkrétního nabízeného zboží.

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.4568592/0800 , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);eurový účet číslo.2800577325/2010
   

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Spotřebitelem

Kupující, který je spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@autodilyparts.cz.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které si kupující způsobil sám, např. použitím zboží v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem, užitím způsobem, kterým se zboží běžně neužívá, použitím k účelu, ke kterému se zboží běžně neužívá, dále vznikla-li vada v důsledku běžného opotřebení, byla-li vada způsobena vlivem vnějších okolností nebo v důsledku či v souvislosti s použitím zboží s jinou vadnou věcí. Pro urychlení reklamace žádá prodávající kupujícího o předložení dokladu o odborné montáži zboží s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky a VINU vozidla, do kterého byl výrobek namontován, případně výstupu z diagnostiky, a to nejlépe současně s uplatněním reklamace.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. Zboží prodávané přes společnost SIMPLE PARTS s.r.o., je nakupováno a prodáváno mezi  různými  členskými státy Evropské Unie. V případě , že balení neobsahovalo Vámi požadovaný návod nebo popis , prosíme o kontakt na email info@autodilyparts.cz.Veškeré potřebné informace urychleně dodáme.
 9. Upozorňujeme ,že veškeré námi prodávané produkty jsou určeny k montáži a používáni odborným servisem nebo osobou pečlivě proškolenou o správném používání produktu.V případném sporu musí být doložena oprávněnost o používáni dané součásti (certifikát,doklad o úspěšném zakončení školení,titul opravňující používání specializovaného dílu.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@autodilyparts.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Vyjímaje situace, kdy je smlouva uzavírána se potřebitelem, se smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat jediný rozhodce, a to mgr. JUDr. Petr Macháč, se sídlem 28. října 150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 5 000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání a u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku. Místem konání rozhodčího řízení je Ostrava. Řízení se bude konat v češtině. Rozhodce bude v řízení v otázkách v této doložce neupravených postupovat přiměřeně podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Strana, která neměla v řízení úspěch, je povinna uhradit úspěšné straně náhradu nákladů řízení, včetně poplatku rozhodci a nákladů na právní zastoupení advokátem ve smyslu vyhlášky č. 484/2000 Sb.

 

          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa, na kterou má být zboží odesláno. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

          DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

2. Pro účely vrácení zboží ze strany kupujícího prodávajícímu (to zejména v případě odstoupení od smlouvy, uplatnění práv z vad či pro jiný případ vrácení zboží) se vylučuje možnost zaslání předmětného zboží prodávajícímu na dobírku. Takto zaslané zboží prodávající není povinen převzít.  

3. V případě, že se jakoukoli písemnost, zejména výpověď této smlouvy, anebo daňový doklad – fakturu dle této smlouvy nepodaří kupujícímu doručit, má se pro účely této smlouvy za to, že písemnost anebo daňový doklad – faktura byla kupujícímu doručena třetí (3.) den následující po dni, v němž byla odeslána (ať již elektronicky či poštovní zásilkou). 

4. Kupující tímto rovněž bere na vědomí a v případě sporu vzniklého v budoucnu současně výslovně uznává, že nejpozději okamžikem potvrzení daňového dokladu – faktury (dodacího listu) nebo jiného platebního dokladu za zboží vystaveného prodávajícím mu bylo rovněž předáno zboží samé.   

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ

                         V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.
                         1. Totožnost a kontaktní údaje správce
                             1. Správcem Vašich osobních údajů je  SIMPLE PARTS s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Rybářská 1222/7, PSČ 70900, identifikační číslo: 27799212,
                                 zapsaná v obchodním rejstříku C 52139 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „správce“).
                            2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Rybářská 1222/7, PSČ 70900,Ostrava - Mariánské Hory, adresa elektronické pošty info@autodilyparts.cz,
                            3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
                         2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
                            1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
                                o ochraně  fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
                         3. Účel zpracování osobních údajů 
                            1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
                            2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
                         4. Doba uložení osobních údajů
                            1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.
                         5. Další příjemci osobních údajů
                            1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
                            2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
                         6. Práva subjektu údajů
                            1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
                            2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
                            3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce spln

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SIMPLE PARTS s.r.o., Rybářská 1222, 709 00 Ostrava, adresa elektronické pošty info@autodilyparts.cz., telefon +420 724 117 865.

V Ostravě dne 15. března 2018

 

Příloha I.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vyplnit, podepsat a zaslat na elektronickou adresu info@autodilyparts.cz nebo poštovní adresu Rybářská 1222, 709 00 Ostrava, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: http://www.autodilyparts.cz/

Obchodní Společnost: SIMPLE PARTS s.r.o.

Se sídlem: se sídlem Rybářská 1222, 709 00 Ostrava

IČ: 27799212

DIČ: CZ27799212

Emailová adresa: info@autodilyparts.cz

Telefonní číslo: +420 724 117 865

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Spotřebitel:

Datum objednání /datum obdržení

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

a budou navráceny zpět způsobem:

 

 

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

STARÉ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

obchodní společnosti

SIMPLE PARTS s.r.o.,

se sídlem Rybářská 1222

709 00 Ostrava

identifikační číslo: 27799212, DIČ: CZ27799212,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52139

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autodilyparts.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   

   

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SIMPLE PARTS s.r.o., se sídlem Rybářská 1222, Rybářská 1222, identifikační číslo: 27799212, DIČ:CZ27799212, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52139, (dále jen „prodávající, dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.autodilyparts.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

    

    

  2. Dle platné legislativní úpravy je rozlišován kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

    

    

    

    

   1. Za spotřebitele se, v souladu vymezením § 419 občanského zákoníku, považuje každá fyzická osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

     

     

   2. Za podnikatele se, v souladu s § 420 odst. 1 občanského zákoníku, považuje každá osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu v souvislosti s vlastní výdělečnou činností v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kromě osob, které smlouvu uzavírají v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání je zahrnuto také jednání jiné osoby jménem nebo na účet podnikatele,

     

   3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

     

     

   4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

     

     

   5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

     

   6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

     

     

     

    1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

      

      

    2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

      

      

    3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

      

      

    4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

      

      

    5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

      

      

    6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

      

    7. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

      

      

     1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

       

       

     2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

       

       

     3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

       

       

     4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

       

       

       

       

      1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

        

        

      2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

        

        

      3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

        

      4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

        

        

      5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

        

        

      6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

        

        

      7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

        

      8. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

        

        

        

       1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

         

        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

         

        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.4568592/0800 , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);eurový účet číslo.2800577325/2010

         

         

       2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

         

         

       3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

         

         

       4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

         

         

       5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

         

         

       6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

         

         

       7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

         

         

       8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

         

       9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Spotřebitelem

         

         

         

        1. Kupující, který je spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

          

          

        2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@autodilyparts.cz.

          

          

        3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

          

          

        4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

          

          

        5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

          

          

        6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

          

          

        7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

          

        8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

          

          

          

         1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

           

           

         2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

           

           

         3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

           

           

         4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

           

           

         5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

           

         6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

           

           

          1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

            

            

          2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

            

            

            

            

           1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

             

             

           2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

             

             

           3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

             

             

           4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

             

             

           5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

             

           6. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

             

             

           7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

             

             

           8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

             

             

           9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

             

           10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

             

             

             

            1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

              

              

            2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

              

              

            3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@autodilyparts.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

              

              

            4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

              

              

            5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

              

              

            6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

              

              

            7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

              

              

            8. Vyjímaje situace, kdy je smlouva uzavírána se potřebitelem, se smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat jediný rozhodce, a to mgr. JUDr. Petr Macháč, se sídlem 28. října 150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 5 000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání a u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku. Místem konání rozhodčího řízení je Ostrava. Řízení se bude konat v češtině. Rozhodce bude v řízení v otázkách v této doložce neupravených postupovat přiměřeně podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Strana, která neměla v řízení úspěch, je povinna uhradit úspěšné straně náhradu nákladů řízení, včetně poplatku rozhodci a nákladů na právní zastoupení advokátem ve smyslu vyhlášky č. 484/2000 Sb.

              

            9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

              

              

             1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

               

               

             2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa, na kterou má být zboží odesláno. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

               

               

             3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

               

               

             4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

               

               

             5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

               

               

             6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

               

               

             7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

               

               

             8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

               

               

               

               

              1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

                

                

              2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

                

              3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

                

              4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

                

                

                

                

               V Ostravě dne 1. března 2016

                

                

                

               Příloha I.

                

               Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

                

               (vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vyplnit, podepsat a zaslat na elektronickou adresu info@autodilyparts.cz nebo poštovní adresu Rybářská 1222, 709 00 Ostrava, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

                

                

               Adresát (prodávající):

               Internetový obchod: http://www.autodilyparts.cz/

               Obchodní Společnost: SIMPLE PARTS s.r.o.

               Se sídlem: se sídlem Rybářská 1222, 709 00 Ostrava

               IČ: 27799212

               DIČ: CZ27799212

               Emailová adresa: info@autodilyparts.cz

               Telefonní číslo: +420 724 117 865

                

               Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

               Spotřebitel:

               Datum objednání /datum obdržení

               Jméno a příjmení:

               Adresa:

               Telefon a e-mail:

               Číslo objednávky:

               Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

               a budou navráceny zpět způsobem:

                

                

                

                

                

                

                

               V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

                


               ______________________________________

                

               Jméno a příjmení spotřebitele

               1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

                 

                 

               2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

                 

               3. DORUČOVÁNÍ

                 

                 

                1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

                  

                 

               4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

                 

                 

                1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

                  

                  

                2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

                  

                  

                3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

                  

                  

                4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

                  

                  

                5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SIMPLE PARTS s.r.o., Rybářská 1222, 709 00 Ostrava, adresa elektronické pošty info@autodilyparts.cz., telefon +420 724 117 865.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Staré obchodní podmínky

1

. Rozsah platnosti

 


Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi
společností
SIMPLE PARTS s.r.o., se sídlem
Rybářská 1222
709 00 Ostrava
IČ:27799212
DIČ:CZ27799212,
zapsána u Krajské Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52139
 (dále jen prodávající nebo dodavatel) a druhými stranami (dále jen kupující nebo odběratel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

 


Vymezení pojmů
Prodávající je obchodní společnost
SIMPLE PARTS s.r.o,
se sídlem Rybářská 1222,
709 00 Ostrava,
IČ:27799212,
DIČ:CZ27799212,
zapsána u Krajské Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52139 .

SIMPLE PARTS s.r.o je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele


2. Uzavření smlouvy


Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v dané objednávce a to následující pracovní den od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet v den přijetí platby na účet.Samozřejmě v případě jiné dodací lhůty Vás prodejce bude nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat na vaší e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží. Lhůtu 24 hodin nelze dodržet, v případě, že zboží není na skladě a je nutno ho objednat. V tomto případě Vás budeme s předstihem, tedy nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky, informovat a dohodneme s Vámi náhradní termín dodání.


2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku.Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

3.Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu SIMPLE PARTS s.r.o., a že je neposkytne žádným jiným subjektům, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na základě písemné žádosti kupujícího, je prodávající povinen údaje o daném kupujícím vymazat z databáze zákazníků.

4.Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, pak má prodávající právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

5.Prodávající má povinnost uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za dané zboží, DPH a za dopravu.


Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující má povinnost uvést jméno , příjmení , telefon , e-mailovou adresu a správnou poštovní adresu   na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.Kupující se dále zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

3.Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat na e-mailové adrese info@autodilyparts.cz .

4.Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též formulář viz text

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
adresát:
SIMPLE PARTS s.r.o., se sídlem
Rybářská 1222
709 00 Ostrava
IČ:27799212
DIČ:CZ27799212,
zapsána u Krajské Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52139

 

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

 

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

 

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu (1): …………………………………………………………………...

 

 

- Číslo objednávky(1): ……………………………………………………………………………

 

- Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

- Datum

 

……………………………………………

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

--------------------------------------------------------------------------------

1/ Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

 

 Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zkopírovat do emailu a zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@autodilyparts.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.Kupující je obeznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat pouze jako ilustrační.

6.Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

7.Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, eBanka, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

8.Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „ není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit od jiného výrobce nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

9.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 


3. Ceny
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.autodilyparts.cz  platného ke dni
dodání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné úpravy
cen za zboží v návaznosti na úpravě cen svých dodavatelů. V ceně zboží není započítáno balné a doprava, není li dohodnuto
nebo dále stanoveno jinak.

Platební metody
V současné době mohou kupující využít při placení zboží tyto platební styky:
- Dobírka
- Platba předfaktůry

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na adrese  www.autodilyparts.cz  na základě internetové objednávky kupujícího, případně telefonicky.

 

4. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží


Expedice zboží
Vámi objednané zboží ,které je skladem expedujeme následující pracovní den od vytvoření objednávky. Samozřejmě v případě jiné dodací lhůty Vás budeme nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat na vaší e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží. Lhůtu 24 hodin nelze dodržet, v případě, že zboží není na skladě a je nutno ho objednat. V tomto případě Vás budeme s předstihem, tedy nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky, informovat a dohodneme s Vámi náhradní termín dodání.

Kupující je povinen zboží při předání překontrolovat (porušení krabice, neporušenost pásky), řádně převzít a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit prodávajícímu,
sepsat s dopravcem škodní protokol a zaslat e-mailem prodávajícímu info@autodilyparts.cz . Pokud je však převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, pak na jakékoliv dodatečné reklamace neúplnosti či poškození zásilky nemá kupující žádný nárok.


Dopravné a balné
Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravce IN-TIME a DPD  zásilky do 20 Kg menší objem , TOPTRANS vetší objem i váha
www.intime.cz
www.toptrans.cz
www.dpd.cz


Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:
Zásilka IN-TIME (Česká republika - dobírkou) 133,-Kč
- platí pokud Vaše objednávka NEOBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Česká republika - dobírkou) 251,- Kč
- platí pokud Vaše objednávka OBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Česká republika - dobírkou) 301,-Kč
- platí pokud Vaše objednávka OBSAHUJE 2 nárazník,

Zásilka TOPTRANS,IN-TIME (Slovensko - dobírkou) 249Kč
- platí pokud Vaše objednávka NEOBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Slovensko - dobírkou) 300Kč
- platí pokud Vaše objednávka OBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

zavolání před doručením od přepravní služby  IN-TIME,TOPTRANS 10Kč

V případě ,že si zákazník není jistý cenou dopravného může požádat o výpočet ceny dopravného na info@autodilyparts.cz

5. Záruční a reklamační podmínky, vrácení zboží

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb obchodního zákoníku. Je -li odběratelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu §52 odst.3 zák.č. 40/1964 Sb., odpovídá dodavatel za vady zboží dle  §619 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

1. Postup při reklamaci zcela vychází ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Každý kupující má právo v záruční době reklamovat výhradně vady a poškození, které mají vliv na funkci či bezpečnost zakoupené věci. U věcí prodaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla tato nižší cena sjednána a zároveň neodpovídá za poškození vzniklé v důsledku nedbalého či nesprávného použití.

2. Při prodeji věci činí záruční doba 24 měsíců, pokud však na prodané věci, jejím obalu, návodu či záruční liště není vyznačena doba delší, začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Pokud je záruční doba delší než dva roky, pak prodávající určí podmínky i rozsah této záruky v záručním či dodacím listě.

3. Uvádí-li do provozu koupenou věc jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4. Kupující ihned po převzetí věc prohlédne.

5. Zjistí-li kupující, že dodané zboží má vadu, pak vyhotoví o vadě záznam. Prokáže obchodní původ věci, tzn., prokáže doloženým dokladem nabytí věci od prodávajícího.

6. Reklamaci včetně odstranění vady musí reklamační oddělení vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, pak má kupující právo, aby byla řádně a včas odstraněna, a reklamační oddělení má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může reklamační oddělení k žádosti kupujícího věc vyměnit, nebo týká-li se vada jen součásti věci, vyměnit součást. Není-li takový postup možný, může reklamační oddělení poskytnout k žádosti kupujícího přiměřenou slevu.

8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby koupená věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo, aby mu reklamační oddělení věc vyměnilo, či může od smlouvy odstoupit.

9. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo větší počet vad věc řádně užívat.

10. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo kupující na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

11. Má-li věc prodávána za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

12. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruka, zaniknou, nebyla-li uplatněna u reklamačního oddělení v záruční době.

13. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

14. Odpovědnost za vady prodávajícího nevznikne zejména v případě:
a) je-li vada věci způsobena prokazatelně běžným opotřebením, či nesprávným užíváním,
b) nebyly dodrženy podmínky odborné montáže, montáž byla provedena firmou, která k montážní činnosti není způsobilá,
c) porušením ochranných pečetí a nálepek,
d) používáním zboží způsobem a v podmínkách, které neodpovídají svými znaky parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
e) předložením neúplných či zjevně pozměněných dokladů - záruční list, doklad o kupní smlouvě.

15. Záruka se nevztahuje zejména na:
a) vady způsobené mechanickým poškozením (např. pádem), elektrostatickým nábojem, povětrnostními vlivy, živelnou pohromou apod.
b) vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a užívání, nedostatečnou údržbou apod.
c) vady způsobené zapojením do elektrické sítě, která neodpovídá příslušné ČSN


Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího vždy písemně na e-mailem info@autodilyparts.cz.
Případnou změnu nebo množstevní rozdíl zboží oproti objednávce nebo dodacím dokladům uplatňuje kupující u prodávajícího
vždy písemně na e-mailem info@autodilyparts.cz a to okamžitě. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zjevnou vadu, je povinností kupujícího
sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží,
nemusí být reklamace prodávajícím uznána.

Kupující předává zboží do reklamace ihned po zjištění vady zboží a to spolu s vyplněným reklamačním protokolem, který je
k dispozici na webu prodávajícího a zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.

V případě, že reklamace nebude řádně uplatněna na uvedeném reklamačním protokolu, bude vrácena zpět odběrateli na
náklady odběratele.

Prodávající neodpovídá za přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, za škody způsobené chemickými
vlivy a škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou
obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za škody způsobené zásahem třetí osoby.
Jde -li u zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Jinak má kupující právo na
výměnu zboží, nebo vrácení peněz.

 

8. Jiná ustanovení


 Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat jediný rozhodce, a to mgr. JUDr. Petr Macháč, se sídlem 28. října 150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 5 000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem. Místem konání rozhodčího řízení je Ostrava. Řízení se bude konat v češtině. Rozhodce bude v řízení v otázkách v této doložce neupravených postupovat přiměřeně podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Strana, která neměla v řízení úspěch, je povinna uhradit úspěšné straně náhradu nákladů řízení, včetně poplatku rozhodci a nákladů na právní zastoupení advokátem ve smyslu vyhlášky č. 484/2000 Sb.


9.Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@autodílyparts.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014